AASV

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
Opdrachtnemer: Administratie- en advieskantoor Samen Vooruit (A.A.S.V.).
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer
verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te
geschieden.


2 Algemeen
2.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht

tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen
te worden betrokken.

2.3   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden

nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer
en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.


3 Aanbiedingen en offertes
3.1  
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn

aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders
heeft vermeld.

3.2  De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij
anders aangegeven.

3.3  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW

en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader
van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.

3.4   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de

offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5   Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.

3.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

opdrachten.


4 Uitvoering van de opdracht
4.1  
Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander
op grond van de op dat moment bekende wetgeving en jurisprudentie.

4.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist,

heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.

4.3   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn
verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht
op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

4.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te
zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden

uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

4.6   Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden

in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de
locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7  De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de

werkzaamheden, die door derden waaronder de onder artikel 4.2 genoemde
deskundigen, worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met
opdrachtgever is aangegaan.


5 Wijziging van de opdracht
5.1
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.2  Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3  Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de
opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij

aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5  In afwijking van lid 5.3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening

kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.


6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1  
De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan

voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

6.2  Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te
stellen.


7 Honorarium
7.1  
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt

het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een
uurhonorarium.

7.2  De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave

van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te
verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht,
hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

7.3  Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4  Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of

uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief.

7.5  Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de

uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en
zulks niet toerekenbaars is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid
niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium.

7.6  Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te

ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie
maanden na het aangaan van de opdracht. Na ommekomst van deze periode
is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd
tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium
of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7.7  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het

honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal
daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.

7.8  Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging

van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is
opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde
kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de
opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer
genoemde datum waarop de prijs,- of tariefsaanpassing in werking zou
treden.


8 Betaling
8.1  
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een

door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.

8.2  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de

termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte
van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

8.3  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van

betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4  Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen

te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5  De opdrachtnemer heeft uitdrukkelijk het retentierecht over alle onder

zijn beheer vallende stukken, documenten en informatie daar deze
stukken als onderdeel van de door de opdrachtnemer geleverde prestatie
dienen te worden beschouwd, totdat opdrachtgever de kosten verbonden
aan die prestatie volledig heeft voldaan.


9 Eigendomsvoorbehoud
9.1  
Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede

begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer
totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

9.2  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud

vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,-
en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5  Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1 van

dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6  Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te
nemen.


10 Incassokosten
10.1   
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)

nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.2  Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.

10.3  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen

eveneens voor rekening van opdrachtgever.


11 Onderzoek, reclames
11.1  
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever

binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden
gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

11.2  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden

alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door
de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet

meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk
zijn binnen de grenzen van artikel 15.


12 Opzegging
12.1  
Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk

opzeggen.

12.2  Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever,

heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten
en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan
gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden
gesteld aan opdrachtgever.

12.3  Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal

opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra

kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening
gebracht.


13 Opschorting en ontbinding
13.1  
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet

volledig nakomt.

- na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid

te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid
niet mag worden verwacht.

13.3  Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van

opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

13.4  Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1  
Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de

opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever
gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij
van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten
voor zijn rekening.

14.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende

aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde
verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende
schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op
opdrachtgever te verhalen.


15 Aansprakelijkheid
15.1  
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag
van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval
te verstrekken uitkering.

15.3  In afwijking van hetgeen onder 15.2 van dit artikel is bepaald, wordt

bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie

van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij
deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.

15.5  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid

voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.


16 Vrijwaringen
16.1  
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden

met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

16.2  Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers,

elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze
dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij
zijn van virussen en defecten.


17 Risico-overgang
17.1  
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van

de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop
deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever
aan te wijzen derden worden gebracht.


18 Overmacht
18.1  
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,

indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.

18.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder
begrepen.

18.3  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

18.5  Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht

inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.


19 Geheimhouding
19.1  
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke

uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.


20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1  
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde

behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die
opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten,

adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.,
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever
en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.

20.3  Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.


21 Geschillen
21.1  
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit

daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in
eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het
daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation
Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de
Mediation.

21.2  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op

te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht
door de bevoegde rechter te Alkmaar.


22 Toepasselijk recht
22.1  
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is

Nederlands recht van toepassing.


23 Wijziging.
23.1  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van

Koophandel te Utrecht.


Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Algemene Voorwaarde PDF


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu